INTERNETOWY SYSTEM REKRURACYJNY POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ - APLIKUJ!

Szukaj też informacji w kolejnych zakładkach.

Jeśli masz pytania prosimy o kontakt.

Masz pytanie-zadzwoń-tel: 660560340      lub odwiedź nas: Ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek (Centrum Badawczo-Rozwojowe)

e-mail: wpd@tu.koszalin.pl


Jednostka prowadząca studia

Politechnika Koszalińska

 

Sylwetka absolwenta

Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym to kierunek o profilu praktycznym, którego program kształcenia ukierunkowany jest na nabycie praktycznych umiejętności i zdobycie doświadczenia zawodowego niezbędnych w dalszej karierze zawodowej. Szczególny nacisk położono na bezpośredni kontakt studenta z najnowszą aparaturą, maszynami i systemami informatycznymi, tworzącymi zautomatyzowane linie technologiczne w przemyśle przetwórstwa surowca drzewnego i meblarstwa. Znaczna część zajęć odbywa się bezpośrednio w zakładach pracy z wykorzystaniem najnowocześniejszych linii technologicznych i pod opieką osób z bogatym doświadczeniem zawodowym. Ponadto program kształcenia, poza aktualną wiedzą i umiejętnościami, umożliwia nabycie szczególnie cenionych w pracy zawodowej kompetencji społecznych.

Przedmioty preferowane

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • fizyka i astronomia
 • chemia
 • geografia
 • informatyka

Specjalności

 • Automatyka i Utrzymanie Ruchu
 • Produkcja i Projektowanie w Przemyśle Drzewnym

Specjalności oferowane w ramach kierunku będą uruchomione, gdy udział zadeklaruje minimum 15 osób.

Zawody po studiach

 • główny technolog
 • specjalista ds. przygotowania produkcji
 • specjalista ds. automatyzacji produkcji
 • specjalista ds. utrzymania ruchu
 • specjalista ds. jakości
 • projektant
 • konstruktor

 

 


 

 

Zatwierdzono regulamin przyznawania dodatkowych stypendiów do 500 zł

Stypendium  przyznawane  jest  w  skali  trzystopniowej  w  zależności  
od miejsca na liście rankingowej jako:
a) stypendium I stopnia w wysokości 500,00 zł dla 25% studentów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów,
b)  stypendium  II  stopnia  w  wysokości  400,00  zł  dla  kolejnych  25% studentów,
c)  stypendium  III  stopnia  w  wysokości  300,00  zł  dla  pozostałych studentów.

informacje szczegółowe patrz - więcej...