Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2019/2020 - uchwała Senatu Politechniki Koszalińskiej -
kliknij po szczegóły

Termin rekrutacji letniej w roku akademickim 2019/2020 ustala się w okresie od 27 maja do 31 października 2019 r., a termin rekrutacji zimowej w okresie od 15 stycznia do 31 marca 2020 r.

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 -
kliknij po szczegóły

Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są:
1) w wyniku postępowania kwalifikacyjnego,
2) z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego – laureaci i finaliści olimpiad na podstawie Uchwały Senatu PK Nr 24/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, do którego bierze się pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura). Na podstawie łącznej liczby punktów, obliczonej wg zasad przedstawionych poniżej, tworzy się listę rankingową. Dla kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów, o ostatecznej kolejności decyduje liczba punktów z przedmiotów preferowanych, zestawionych w Tabeli. O przyjęciu na studia decyduje pozycja na liście rankingowej.

Punkty uzyskane przez kandydata oblicza się, uwzględniając wyniki: - egzaminu maturalnego (nowa matura) według wzoru:

P=2ΣPPR+ΣPPP

gdzie: PPR – punkty procentowe z przedmiotów preferowanych zdawanych na poziomie rozszerzonym, PPP – punkty procentowe z przedmiotów preferowanych zdawanych na poziomie podstawowym (w tym także egzamin ustny z języka polskiego), - egzaminu dojrzałości (stara matura) według wzoru:

P=35ΣOPP

gdzie: OPP – oceny z przedmiotów preferowanych.

.