WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
W ZAMIEJSCOWYM WYDZIALE PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

Obszar 1.   Tworzenie i doskonalenie programów i efektów kształcenia
1.1.   Procedura projektowania i zatwierdzania programów kształcenia
    Załącznik 1_Tabela programów kształcenia.pdf
    Załącznik 2a_Karta kursu.pdf
    Załącznik 2b_Karta kursu.pdf
    Załącznik 3_Instrukcja opracowania karty.pdf
1.2.   Procedura okresowego przeglądu programów kształcenia

Obszar 2.   Ocena osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia
2.1.   Procedura oceny realizacji zakładanych efektów kształcenia
    Załącznik 1_Karta oceny efektów.pdf
2.2.   Procedura dokumentowania efektów kształcenia

Obszar 3.   Określenie i weryfikacja efektów kształcenia na praktykach studenckich
3.1.   Procedura realizacji praktyk i weryfikacji efektów kształcenia na praktykach studenckich
    Załącznik 1_Wzór umowy.pdf
    Załącznik 2_Wzór porozumienia.pdf
    Załącznik 3_Skierowanie na praktykę.pdf
    Załącznik 4_Harmonogram praktyki.pdf
    Załącznik 5_Wniosek o przyspieszenie praktyki.pdf
    Załącznik 6_Wniosek o zaliczenie praktyki.pdf
    Załącznik 7_Karta oceny studenta.pdf
    Załącznik 8_Sprawozdanie z praktyki.pdf
    Załącznik 9_Ankieta przedsiębiorcy.pdf

Obszar 4.   Wsparcie dydaktyczne, naukowe i materialne studentów
4.1.   Procedura wsparcia dydaktycznego studentów
    Załącznik 1_Podanie o indywidualną organizację kursów.pdf
    Załącznik 2_Druk powołania pełnomocnika.pdf
    Załącznik 3_Zakres obowiązków pełnomocnika.pdf
4.2.   Procedura wsparcia materialnego studentów w procesie kształcenia
    Załącznik 1_Oświadczenie studenta.pdf
    Załącznik 2_Upoważnienie studenta.pdf
4.3.   Procedura wsparcia naukowego studentów

Obszar 5.   Rekrutacja kandydatów na studia I stopnia
5.1.   Procedura rekrutacji na studia I stopnia
    Załącznik 1_Protokół z postępowania.pdf
    Załącznik 2_Druk decyzji o przyjęciu.pdf
    Załącznik 3_Protokół zbiorczy postępowania.pdf
    Załącznik 4_Wzór listy przyjętych.pdf
5.2.   Procedura potwierdzania efektów uczenia się
    Załącznik 1_Wniosek o potwierdzenie efektów.pdf
    Załącznik 2_Umowa o warunkach odpłatności.pdf
    Załącznik 3_Opinia komisji.pdf
    Załącznik 4_Decyzja dziekana pozytywna.pdf
    Załącznik 5_Decyzja dziekana negatywna.pdf
    Załącznik 6_Uchwała nr 29_2015.pdf

Obszar 6.   Doskonalenie kadry dydaktycznej
6.1.   Procedura zatrudniania kadry dydaktycznej i naukowe
6.2.   Procedura oceny kadry dydaktycznej
    Załącznik 1_Arkusz oceny okresowej.pdf
    Załącznik 2_Zasady oceny nauczycieli akademickich.pdf
    Załącznik 3_Uchwała nr 19_2013.pdf
6.3.   Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych
    Załącznik 1_Plan hospitacji.pdf
    Załącznik 2_Protokół z hospitacji.pdf
    Załącznik 3_Sprawozdanie z hospitacji.pdf
    Załącznik 4_Zarzadzenie nr 5_2015.pdf
    Załącznik 5_Regulamin hospitacji zajęć.pdf
6.4.   Procedura badania opinii studentów
    Załącznik 1_Ankieta oceny kursu.pdf
    Załącznik 2_Ankieta jakości kształcenia.pdf
    Załącznik 3_Ankieta motywów wyboru.pdf
    Załącznik 4_Zarządzenie nr 41_2013.pdf

Obszar 7.   Proces dyplomowania
7.1.   Procedura dyplomowania
    Załącznik 1_Karta zgłoszenia tematu pracy dyplomowej.pdf
    Załącznik 2_Karta dyplomanta.pdf
    Załącznik 3_Wykaz prac dyplomowych prowadzonych przez promotora.pdf
    Załącznik 4_Karta opinii_recenzji.pdf
    Załącznik 5_Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.pdf
    Załącznik 6_Protokół z przebiegu egzaminu.pdf
    Załącznik 7_Oswiadczenie o udostepnieniu pracy dyplomowej.pdf
    Załącznik 8_Wniosek o skierowanie pracy na konkurs.pdf
    Załącznik 9_Wniosek studenta o przesunięcie terminu złożenia pracy.pdf
    Załącznik 10_Karta obiegowa.pdf

Obszar 8.   Weryfikowanie i doskonalenie zasobów materialnych jednostki
8.1.   Procedura oceny i modernizacji bazy dydaktycznej
8.2.   Procedura oceny i uzupełniania zasobów bibliotecznych
8.3.   Procedura oceny i modernizacji bazy materialnej na potrzeby studentów z niepełnosprawnością

Obszar 10.   Zlecanie, weryfikacja i realizacja zajęć dydaktycznych
10.1.   Procedura zlecania, realizacji i rozliczania zajęć dydaktycznych
    Załącznik 1_Karta dorobku nauczyciela.pdf
    Załącznik 2_Formularz zmiany zajęć.pdf
    Załącznik 3_Pismo_Okolne_Nr_10-06.pdf

Obszar 11.   Upublicznianie informacji o programach kształcenia
11.1.   Procedura upubliczniania informacji o programach kształcenia
    Załącznik 1_Karta kursu str1.pdf
    Załącznik 1_Karta kursu-str2.pdf

Obszar 12.   Polityka finansowa jednostki
12.1.   Procedura tworzenia i realizacji planu rzeczowo-finansowego jednostki
    Załącznik 1_Szablon planu rzeczowo-finansowego.pdf

Obszar 13.   Ewaluacja działalności dydaktycznej Jednostki
13.1.   Procedura ewaluacji działalności dydaktycznej jednostki

Obszar 14.   Monitorowanie losów zawodowych absolwentów
14.1.   Procedura monitorowania losów zawodowych absolwentów
    Załącznik 1_Karta losów absolwentów.pdf