REKRUTACJA

INTERNETOWY SYSTEM REKRURACYJNY POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

APLIKUJ !

Zasady przyjęć na studia w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2019/2020

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Rejestracja w systemie wymaga podania danych osobowych.
Zapamiętaj login i hasło. Będą Ci one potrzebne przy każdym kolejnym logowaniu do systemu.
Korzystając z tak utworzonego, osobistego konta w systemie rekrutacyjnym, kandydat powinien następnie:

 • wypełnić i zatwierdzić elektroniczny formularz, w którym podaje wyniki wszystkich egzaminów maturalnych, oceny ze świadectwa dojrzałości (przy ubieganiu się na studia I stopnia) lub ocenę z dyplomu ze studiów I stopnia (przy ubieganiu się na studia II stopnia),
 • dokonać wyboru kierunków studiów (podstawowego, na którym chce studiować oraz kierunków alternatywnych, w przypadku niezakwalifikowania się na kierunek podstawowy)

Konto osobiste w systemie pozwala również uzyskać indywidualny numer konta bankowego, na które należy wnieść opłatę rekrutacyjną.

Zgłoszenie kandydata zarejestrowanego drogą elektroniczną rozpatrywane jest w procesie kwalifikacji pod warunkiem wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto o numerze wygenerowanym przez system rekrutacji elektronicznej.

Przy osiągnięciu przez kandydatów takiego samego wyniku konkursu dyplomów zostanie przeprowadzona dodatkowa kwalifikacja na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych przez kandydata na studiach I stopnia.


Opłata rekrutacyjna:

Jeżeli kandydat ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów prowadzonych w ramach tego samego Wydziału/Instytutu - wnosi jedną opłatę rekrutacyjną (w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej można zapisać się na wiele kierunków na danym Wydziale/Instytucie).

Jeżeli kandydat wybrał kierunki studiów prowadzone przez różne Wydziały/Instytuty - wnosi opłatę rekrutacyjną na każdy z Wydziałów/Instytutów.

Wysokość opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2019/2020 wynosi:

 • 150 zł dla kierunków: Architektura Wnętrz i Wzornictwo
 • 85 zł dla pozostałych kierunków

UWAGA:

Zgłoszenie kandydata zarejestrowanego drogą elektroniczną rozpatrywane jest w procesie kwalifikacji pod warunkiem wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto o numerze wygenerowanym przez system rekrutacji elektronicznej.

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej, po zaksięgowaniu na koncie Uczelni, jest potwierdzane informacją na indywidualnym koncie kandydata w systemie rekrutacji. Opłaty rekrutacyjne powinny być zaksięgowane na koncie uczelni przed terminem ogłoszenia list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

UWAGA! Opłata rekrutacyjna ze względów technicznych jest księgowana na koncie uczelni po około 3 dniach od daty wykonania wpłaty.

W przypadku nie zakwalifikowania się kandydata na wybrany kierunek studiów lub wycofania złożonych przez niego dokumentów, wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.


Wymagane dokumenty:

Kandydat, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu jednostki komplet dokumentów w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji zamieszczonym na stronie www.tu.koszalin.pl w dziale Rekrutacja.

 • świadectwo maturalne/dojrzałości w oryginale lub jego odpis (zgodnie z wykazem świadectw wyszczególnionych w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia oraz suplement lub indeks (przy ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia); do czasu wydania dyplomu honorowane jest zaświadczenie o ukończeniu studiów,
 • podanie o przyjęcie na studia z określeniem kierunku oraz rodzaju studiów wraz z ankietą osobową, wydrukowaną z systemu elektronicznej rekrutacji,
 • 2 fotografie o wymiarze 37 x 52 mm,
 • kolorowe zdjęcie o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi do legitymacji elektronicznej
 • zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych
 • oświadczenie kandydata o powzięciu informacji o tym, że warunkiem ukończenia studiów na kierunku o profilu praktycznym jest odbycie 6-miesięcznej praktyki w toku studiów

Kandydat, który nie dostarczy powyżej wymienionych dokumentów we właściwym terminie wskazanym harmonogramem rekrutacji (ZARZĄDZENIE Nr 27/2019), nie zostanie przyjęty na studia i nie będzie brał udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

Masz pytanie-zadzwoń-tel: 660560340
lub odwiedź nas: Ul. Waryńskiego 1, 78-400 Szczecinek (Centrum Badawczo-Rozwojowe)

e-mail: wpd@tu.koszalin.pl